Regulamin witryny internetowej programu IRB Get Into Rugby

International Rugby Board udostępnia witrynę internetową www.irbgetintorugby.com („Witryna”) oraz powiązane serwisy pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika poniższego Regulaminu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z WITRYNY PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE REGULAMINU. Korzystając z tej Witryny, użytkownik akceptuje Regulamin International Rugby Board. Jeśli użytkownik nie akceptuje całości Regulaminu niniejszej umowy, nie wolno mu korzystać z Witryny.

International Rugby Board może zmieniać i aktualizować Regulamin w dowolnej chwili. Prosimy co jakiś czas sprawdzać Regulamin zamieszczony w witrynie www.irbgetintorugby.com (w dalszej części określanej terminem „Witryna”), ponieważ dalsze korzystanie z Witryny będzie oznaczać akceptację wprowadzonych zmian i aktualizacji.

Paragraf 1. Prywatność i pliki cookie:

Dane rejestracji i pewne inne informacje, podane w lub za pośrednictwem Witryny, są objęte naszą polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie. Dodatkowe informacje zostały podane w naszej polityce dotyczącej prywatności i plików cookie, przedstawionej w widocznym miejscu tej witryny internetowej.

Paragraf 2. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie porad medycznych:

Jakiekolwiek określone testy, produkty czy procedury, które mogą zostać wymienione w Witrynie, mają charakter wyłącznie informacyjny i International Rugby Board nie zaleca ani nie zachęca do ich wykorzystania. Użytkownik polega na wszelkich informacjach udzielonych przez International Rugby Board, jej sponsorów i reklamodawców lub innych odwiedzających Witrynę na własne ryzyko. International Rugby Board nie bierze na siebie odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań za treść jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Witrynie, ani za zniszczenie mienia lub obrażenia ciała będące wynikiem korzystania z jakichkolwiek produktów, informacji, pomysłów czy instrukcji zawartych w tych materiałach. International Rugby Board zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania jakichkolwiek aspektów lub cech tej Witryny w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Paragraf 3. Korzystanie z treści i prawa autorskie:

Wszystkie teksty, grafiki i multimedia dostępne pod następującym adresem URL: http://www.irbgetintorugby.com i na stronach w tej domenie, a także cały związany z nimi kod (w tym, m.in., kod HTML, inne języki znaczników, jak również wszystkie skrypty) znajdujące się w tej Witrynie są własnością International Rugby Board i/lub podmiotów z nim stowarzyszonych. Wszystkie materiały w tej Witrynie, w tym (między innymi) obrazy, ilustracje, klipy audio i klipy wideo, są chronione przez prawa autorskie, które należą lub są kontrolowane przez International Rugby Board lub przez inne podmioty, które udzieliły International Rugby Board licencji na swoje materiały (lub materiały zamieszczone w Witrynie na mocy umowy między użytkownikiem i International Rugby Board). Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, zamieszczanie, przesyłanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów z tej Witryny jest zabronione. Modyfikacja materiałów lub wykorzystanie ich do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności. Wykorzystanie dowolnych takich materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w środowisku komputerowym jest zabronione.

„www.irbgetintorugby.com” i „International Rugby Board” to znaki towarowe i znaki usługowe należące do International Rugby Board. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo wykorzystane w tej Witrynie są znakami towarowymi, znakami usługowymi i logo ich odpowiednich właścicieli.

International Rugby Board dołożyło wszelkich starań, aby uzyskać odpowiednie licencje i zgody na wszystkie prawa własności intelektualnej do materiałów wykorzystanych w tej Witrynie. Domniemanie naruszenia praw własności intelektualnej można zgłaszać do International Rugby Board, kontaktując się z International Rugby Board, pisząc na adres:

THE INTERNATIONAL RUGBY BOARD
Huguenot House
35-38 St Stephen's Green
Dublin 2
Irlandia

Paragraf 4. Bezpieczeństwo i wyłączenie odpowiedzialności za szkody następcze:

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNATIONAL RUGBY BOARD I ZAWARTYCH W NIEJ TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

Celem informacji znajdujących się w tej Witrynie jest edukacja uczestników w zakresie trenowania i uprawiania różnych dyscyplin sportu, a także uczestniczenia w różnych zajęciach fizycznych. Nie należy podejmować żadnej aktywności fizycznej bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. International Rugby Board nie udziela żadnych zapewnień co do bezpieczeństwa lub przydatności jakichkolwiek informacji znalezionych w tej Witrynie, ani co do oczekiwanych rezultatów korzystania z Witryny lub Treści International Rugby Board, w związku z czym nie może odpowiadać za jakiekolwiek wynikłe z tego straty, szkody czy obrażenia. WITRYNA I TREŚCI International Rugby Board SĄ UDOSTĘPNIANE W AKTUALNYM STANIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. International Rugby Board, JEGO LICENCJODAWCY I DOSTAWCY, W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM M.IN. RĘKOJMI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. International Rugby Board, JEGO LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ CO DO DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI CZY TERMINOWOŚCI TREŚCI, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIK, LINKÓW CZY PRZEKAZÓW PODANYCH W LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY International Rugby Board. International Rugby Board NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO, TERMINOWEGO, BEZPIECZNEGO I WOLNEGO OD BŁĘDÓW KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY. W ŻADNYM RAZIE International Rugby Board, JEGO LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIE WYMIENIONE W WITRYNIE International Rugby Board, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, M.IN., SZKODY POŚREDNIE I NASTĘPCZE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM UTRATY DANYCH LUB TYMCZASOWEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI) W NASTĘPSTWIE KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TREŚCI International Rugby Board, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ, UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY International Rugby Board POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Paragraf 5. Zasady postępowania dotyczące obszarów interaktywnych (jeśli dotyczy):

International Rugby Board może zapewnić obszary interaktywne („obszary interaktywne”) w tej Witrynie, w tym, m.in., fora. Użytkownik przyjmuje, że wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafiki, filmy, wiadomości i inne materiały („Treść”), zamieszczone publicznie lub przekazane prywatnie, ponosi osoba, od której taka Treść pochodzi. Oznacza to, że użytkownik, a nie International Rugby Board, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści, które przekazuje, zamieszcza, wysyła pocztą elektroniczną lub przesyła w inny sposób za pomocą Witryny. International Rugby Board nie kontroluje Treści zamieszczanych za pomocą Witryny, a także nie gwarantuje ich dokładności, etyczności ani jakości. Użytkownik przyjmuje, że korzystając z Witryny może być narażony na Treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub nieprzyjemne. W żadnym razie International Rugby Board nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne Treści, w tym, m.in., za błędy czy pominięcia w Treści, ani za żadne straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści przekazanych, zamieszczonych, wysłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesłanych lub przechowywanych za pomocą Witryny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że International Rugby Board nie sprawdza wcześniej Treści, ale że International Rugby Board ma prawo (lecz nie obowiązek) do odmowy, przesunięcia, modyfikacji lub usuwania wszelkich Treści zamieszczonych w Witrynie, w tym, m.in., jakichkolwiek Treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub z dowolnego powodu zostaną uznane za obraźliwe wedle własnego uznania International Rugby Board. Użytkownik rozumie, że musi oceniać i ponosi całe ryzyko i wszystkie zobowiązania związane z użytkowaniem jakichkolwiek Treści, w tym poleganiem na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści. Użytkownik rozumie także i akceptuje, że International Rugby Board może zabezpieczać lub usuwać Treści, a także ujawniać Treści, w tym informacje dotyczące jego konta lub korzystania z Witryny, jakimkolwiek osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub działając w przekonaniu, że takie zabezpieczenie, usunięcie lub ujawnienie jest konieczne, aby:

 1. zachować zgodność z procedurą prawną;
 2. egzekwować niniejszy Regulamin;
 3. odpowiedzieć na roszczenia, że jakaś Treść naruszyła prawa osób trzecich; lub
 4. chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste International Rugby Board, jego pracowników lub przedstawicieli, albo ogółu społeczeństwa.

UŻYTKOWNIK POLEGA NA TREŚCIACH ZAMIESZCZONYCH W OBSZARZE INTERAKTYWNYM NA WŁASNE RYZYKO. Użytkownik potwierdza, że jego udział w dowolnych z poniższych działań będzie poważnym naruszeniem niniejszego Regulaminu:

 1. naruszenie dowolnego obowiązującego prawa;
 2. przekazywanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przesyłanie w inny sposób dowolnych Treści, które wedle uznania International Rugby Board są nielegalne, szkodliwe, groźne, obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, oszczercze, wulgarne, sprośne, zniesławiające, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne albo obraźliwe rasowo, etnicznie lub w inny sposób, albo okrywają niesławą obszar interaktywny, International Rugby Board i/lub grę w rugby;
 3. jakiekolwiek krzywdzenie nieletnich;
 4. parodiowanie dowolnych osób lub podmiotów, w tym, m.in., pracowników International Rugby Board, albo podawanie nieprawdy lub innego rodzaju przeinaczanie powiązań użytkownika z takimi osobami lub podmiotami;
 5. podrabianie nagłówków lub inna manipulacja identyfikatorami w celu ukrycia dowolnych Treści przesyłanych za pośrednictwem Witryny;
 6. podrabianie nazw i adresów na potrzeby rejestrowania domen znanych marek (cybersquattingu);
 7. przekazywanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przesyłanie w inny sposób dowolnych Treści, których użytkownik nie ma prawa przesyłać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje pochodzące od pracowników, zastrzeżone i poufne, zdobyte lub ujawnione w ramach stosunków pracy lub umów o zachowaniu poufności);
 8. bezpośrednie lub pośrednie sugerowanie jakiejkolwiek rekomendacji lub aprobaty ze strony International Rugby Board dla produktu lub usługi, dla jakiegokolwiek podmiotu, produktu lub treści niezwiązanych z International Rugby Board albo dla jakichkolwiek przekonań lub opinii wyrażanych przez produkt lub usługę;
 9. przekazywanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przesyłanie w inny sposób dowolnych Treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, wizerunek lub inne prawa własności („Prawa”) osób trzecich;
 10. przekazywanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przesyłanie w inny sposób dowolnych niezamawianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, spamu, łańcuszków szczęścia, piramid finansowych lub jakichkolwiek innych form takiego nagabywania;
 11. przekazywanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przesyłanie w inny sposób dowolnych materiałów, które zawierają wirusy komputerowe, a także jakiegokolwiek innego kodu komputerowego, plików lub programów mających na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych;
 12. zakłócanie lub przerywanie działania Witryny, serwerów lub sieci połączonych z Witryną, albo nieprzestrzeganie jakichkolwiek warunków, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Witryną;
 13. zamierzone lub niezamierzone łamanie jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego, regionalnego, krajowego lub międzynarodowego prawa;
 14. prześladowanie lub innego rodzaju nękanie innych;
 15. gromadzenie lub innego rodzaju pozyskiwanie informacji o innych, w tym adresów e-mail, bez ich zgody; lub
 16. udział w jakichkolwiek innych działaniach, które ograniczają lub uniemożliwiają jakimkolwiek innym osobom użytkowanie lub korzystanie z obszarów interaktywnych, lub które, w ocenie International Rugby Board, narażają International Rugby Board lub jej klientów lub dostawców na jakąkolwiek odpowiedzialność.

Zamieszczając materiały lub treści w Witrynie (w tym, m.in., w obszarach interaktywnych), użytkownik zezwala International Rugby Board na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w dowolny uzasadniony sposób. Wszelkie zamieszczane materiały mogą być moderowane przez International Rugby Board, tzn. mogą być przeglądane, edytowane i/lub usuwane. International Rugby Board zastrzega sobie prawo do usuwania jakichkolwiek materiałów, jeśli uzna, że są niezgodne z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik udziela International Rugby Board prawa do zmiany lub edycji zamieszczanych przez siebie materiałów z przyczyn praktycznych i edytorskich. International Rugby Board może także udostępniać materiały użytkownika zaufanym stronom trzecim, na przykład innym użytkownikom serwisów internetowych International Rugby Board lub podmiotom odpowiedzialnym za inne strony internetowe International Rugby Board.

Użytkownik potwierdza, że materiały zamieszczane przez niego w obszarach interaktywnych są owocem jego samodzielnej pracy, nie są oszczercze lub nielegalne i nie naruszają niczyich praw (w tym prawa prywatności), oraz że spełniają warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik potwierdza także, że zamieszczane przez niego materiały mają charakter prywatny (a nie biznesowy) i nie reklamują ani promują w nieuczciwy sposób żadnej działalności biznesowej, jak również nie zostały zamieszczone w celu odniesienia korzyści materialnych. Ponadto, użytkownik potwierdza, że uzyskał zgodę wszystkich osób możliwych do zidentyfikowania w zamieszczonych materiałach lub zgodę ich rodziców/ opiekunów, jeśli nie ukończyły 16 lat.

Zamieszczając materiały lub treści w Witrynie (w tym, m.in., w obszarze interaktywnym), użytkownik zezwala International Rugby Board na wykorzystanie jego nazwiska razem z zamieszczonymi materiałami, choć z przyczyn praktycznych nie zawsze jest to możliwe.

International Rugby Board może być zmuszone kontaktować się z użytkownikiem w celach administracyjnych lub weryfikacyjnych, w związku z zamieszczonymi przez niego materiałami lub określonymi projektami.

W ramach zamieszczania materiałów przez użytkownika, International Rugby Board może poprosić o podanie pewnych danych osobowych. Ujawnienie tych informacji będzie podlegać warunkom określonym w polityce dotyczącej prywatności i plików cookie. International Rugby Board zabezpieczy dane osobowe użytkownika i wykorzysta je wyłącznie w celach określonych w polityce prywatności. Wszystkie dane osobowe posiadane przez International Rugby Board będą przetrzymywane zgodnie z warunkami odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Paragraf 6. Linki do innych witryn:

Witryna zawiera linki do zewnętrznych witryn internetowych innych podmiotów („witryny zewnętrzne”). Linki te są udostępniane wyłącznie dla udogodnienia i nie oznaczają zachęty ze strony International Rugby Board do wykorzystania treści znajdujących się w witrynach zewnętrznych. International Rugby Board nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w witrynach zewnętrznych, do których prowadzą linki, oraz nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do treści lub dokładności materiałów w takich witrynach zewnętrznych. Decydując się na dostęp do witryn zewnętrznych poprzez linki w Witrynie, użytkownik działa na własne ryzyko. Korzystanie z witryn zewnętrznych podlega ich regulaminom.

Paragraf 7. Reklamy:

Witryna może zawierać reklamy osób trzecich, a takie reklamy mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. W razie braku wyraźnych zaleceń, International Rugby Board nie zachęca do korzystania z żadnych produktów ani nie składa oświadczeń odnośnie do treści lub dokładności jakichkolwiek materiałów znajdujących się w reklamach lub do których prowadzą linki w Witrynie International Rugby Board.

Paragraf 8. Wyłączenie odpowiedzialności:

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności International Rugby Board, jej urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, działań lub żądań, odpowiedzialności i odszkodowań, w tym, m.in., uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, będących rezultatem lub domniemanych w wyniku korzystania przez użytkownika z Treści lub obszarów interaktywnych w sposób, który narusza lub rzekomo narusza niniejszy Regulamin. International Rugby Board niezwłocznie poinformuje użytkownika o takim roszczeniu, pozwie lub postępowaniu, a także w uzasadnionym zakresie będzie z nim współpracować na jego koszt, w zakresie jego obrony przed takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem.

Paragraf 9. Informacje ogólne:

International Rugby Board ma siedzibę w Irlandii. Dostęp do Treści dla niektórych osób lub w niektórych krajach może być niezgodny z prawem. Decydując się na dostęp Witryny, użytkownik działa na własne ryzyko i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów swojej jurysdykcji. Zdając sobie sprawę z globalnego charakteru Internetu, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich lokalnych zasad dotyczących netykiety i dopuszczalnych Treści. W szczególności użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z kraju, w którym mieszka.

Paragraf 10. Jurysdykcja:

Użytkownik jednoznacznie akceptuje, że wszelkie spory z International Rugby Board lub mające jakikolwiek związek z jego wykorzystaniem International Rugby Board, będą podlegać sądom w Anglii, a także zgadza się i jednoznacznie akceptuje właściwość osobową sądów w Anglii w przypadku jakichkolwiek sporów, w tym jakichkolwiek roszczeń obejmujących International Rugby Board lub podmioty z nim stowarzyszone, spółki zależne, pracowników, podwykonawców, urzędników, dyrektorów, dostawców usług telekomunikacyjnych i dostawców treści.

Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu bez względu na dotyczące go przepisy kolizyjne. Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu zostanie uznany za niezgodny z prawem przez jakikolwiek sąd właściwy, niezgodność takiego punktu nie wpływa na ważność jego pozostałych punktów, które pozostają wiążące. Unieważnienie dowolnego z postanowień lub warunków niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako dalsze lub stałe unieważnienie takiego postanowienia lub warunku ani innych postanowień lub warunków.

Paragraf 11. Kompletna umowa:

W razie braku jednoznacznej informacji w konkretnym oficjalnym zawiadomieniu w Witrynie International Rugby Board, niniejszy Regulamin stanowi całkowita umowę między użytkownikiem i International Rugby Board w zakresie korzystania z Witryny i zawartych w niej Treści. Tytuły paragrafów w Regulaminie stanowią tylko udogodnienie i nie mają mocy ani znaczenia z punktu widzenia prawa lub umowy.

Paragraf 12. Kontakt z Witryną:

Można się z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres morgan.buckley@irb.com lub list na podany poniżej adres.

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostatnia aktualizacja: 26 września 2012.

IRFB Services (Ireland) Limited,
Huguenot House,
35-38 St. Stephen's Green,
Dublin 2,
Irlandia.

Copyright © International Rugby Board 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.