Gebruikersvoorwaarden: IRB Get Into Rugby-website

De International Rugby Board levert deze Internetsite, www.irbgetintorugby.com (de "Site") en gerelateerde diensten onder voorbehoud van uw akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals hieronder vermeld. LEES DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruikersvoorwaarden van de International Rugby Board. Indien u niet met alle Gebruikersvoorwaarden akkoord gaat, kunt u geen gebruik maken van deze Site.

De International Rugby Board kan deze Gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment aanpassen en updaten. Controleer regelmatig de Gebruikersvoorwaarden op www.irbgetintorugby.com (hierna te noemen, de "Site"), aangezien u dergelijke aanpassingen en updates accepteert wanneer u van de Site gebruik blijft maken.

Artikel 1. Privacy en Cookies:

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie, die u aan of door de Site heeft doorgegeven, zijn onderworpen aan ons Privacy- en Cookiebeleid. Bekijk voor meer informatie ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid, beide duidelijk te vinden op deze website.

Artikel 2. Disclaimer betreffende medisch advies:

Alle specifieke tests, producten of procedures, die op de Site voor mogen komen, zijn puur bedoeld ter informatie en de International Rugby Board adviseert of beveelt geen enkele hiervan aan. U kunt de informatie gegeven door de International Rugby Board, zijn sponsoren en adverteerders, of enige andere bezoeker van de Site, enkel voor eigen risico gebruiken. De International Rugby Board aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Site, het materiaal dat erop aangeboden wordt of voor schade of letsel aan personen of bezittingen voortvloeiende uit het gebruik van producten, informatie of instructies aangeboden in deze materialen. De International Rugby Board behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling enig aspect of functie van deze Site aan te passen danwel stop te zetten.

Artikel 3. Gebruik van Inhoud en Auteursrecht:

Alle tekst, grafische en multimediale inhoud verkrijgbaar op http://www.irbgetintorugby.com en pagina's binnen dat domein, evenals alle gerelateerde code (met inbegrip van, maar niet begrensd tot HTML, andere opmaaktaal en alle scripts) binnen deze Site behoren toe aan de International Rugby Board en/of zijn partners. Al het materiaal op deze Site, met inbegrip van (maar niet begrensd tot) afbeeldingen, illustraties, audiofragmenten en videofragmenten, wordt beschermd door auteursrechten die in bezit zijn van of worden beheerd door de International Rugby Board of door andere partijen die hun materiaal onder licentie hebben gegeven aan de International Rugby Board (of hebben dit op de Site geplaatst, in navolging van een gebruikersovereenkomst met de International Rugby Board). Materiaal van de Site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden uitgebracht, geüpload, geplaatst, verzonden of gedistribueerd. Aanpassing van de materialen of gebruik van de materialen voor enig ander doeleinde is inbreuk op het auteursrecht en andere eigendomsrechten. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of computeromgeving is verboden.

"www.irbgetintorugby.com" en "International Rugby Board" zijn handels- en dienstmerken van de International Rugby Board. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze Site gebruikt worden, zijn handelsmerken, dienstmerken of logo's van de respectievelijke eigenaars.

De International Rugby Board heeft alles in het werk gesteld om de benodigde licenties en toestemmingen voor alle betreffende intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden op deze Site veilig te stellen. U kunt contact opnemen met de International Rugby Board bij vermeend inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op:

THE INTERNATIONAL RUGBY BOARD£Huguenot House£35-38 St Stephen's Green£Dublin 2£Ierland

Artikel 4. Veiligheid en Disclaimer bij Gevolgschade:

HET GEBRUIK VAN DE SITE VAN DE INTERNATIONAL RUGBY BOARD EN HAAR INHOUD IS VOOR EIGEN RISICO.

De informatie op deze Site wordt gegeven met als doel deelnemers te onderwijzen over het coachen en spelen van diverse sporten en over deelname aan diverse fysieke activiteiten. Zonder eerst een dokter te hebben geraadpleegd, zou er niet mogen worden begonnen met welke fysieke activiteit dan ook. Bovendien maakt de International Rugby Board geen beweringen omtrent de veiligheid of de geschiktheid van enigerlei informatie te vinden op de Site, noch over de resultaten verkrijgbaar uit het gebruik van de Site van de International Rugby Board of diens Inhoud en kan zij dus niet aansprakelijk worden gehouden voor daaruit voortvloeiend verlies, schade of letsel. DE SITE VAN DE International Rugby Board EN DIENS INHOUD WORDEN U AANGEBODEN OP BASIS VAN "AS IS" ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, WIJZEN DE International Rugby Board, ZIJN LICENTIENEMERS EN ZIJN LEVERANCIERS ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEGRENSD TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GARANTIES VAN NALEVING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE International Rugby Board, ZIJN LICENTIENEMERS EN ZIJN LEVERANCIERS GEVEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES OVER DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF COMMUNICATIE DIE OP OF DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE VAN DE International Rugby Board WORDEN AANGEBODEN. DE International Rugby Board GEEFT GEEN GARANTIE DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN. IN GEEN GEVAL KAN DE International Rugby Board, ZIJN LICENTIENEMERS, ZIJN LEVERANCIERS OF ANDERE DERDEN, DIE OP DE SITE VAN DE International Rugby Board GENOEMD WORDEN, AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEGRENSD TOT BIJKOMENDE SCHADE EN VERVOLGSCHADE, WINSTDERVING, SCHADE ONTSTAAN DOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKINGEN) VOORTVLOEIEND UIT HET (ON)VERMOGEN DE SITE VAN DE International Rugby Board OF DIENS INHOUD TE GEBRUIKEN, OF DIT AL DAN NIET BERUST OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE GROND EN OF DE International Rugby Board AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Artikel 5. Gedragsregels met betrekking tot Interactieve Gedeeltes (indien relevant):

De International Rugby Board kan op haar Site interactieve gedeeltes ("Interactieve Gedeeltes") verzorgen, waaronder, maar niet begrensd tot forums. U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, films, boodschappen of ander materiaal ("Inhoud"), of dit nu publiek geplaatst of persoonlijk verzonden is, enkel en alleen de verantwoordelijkheid is van degene van wie dergelijke Inhoud afkomstig is. Dit houdt in dat u, en niet de International Rugby Board, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt of op andere wijze verzendt door middel van de Site. De op de Site geplaatste Inhoud wordt door de International Rugby Board niet gecontroleerd. Zij staat dientengevolge dan ook niet in voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. U begrijpt dat u, door de Site te gebruiken, kunt worden blootgesteld aan Inhoud die beledigend, ongepast of verwerpelijk kan zijn. In geen enkel geval kan de International Rugby Board aansprakelijk worden gehouden voor Inhoud, met inbegrip van, maar niet begrensd tot fouten of omissies in Inhoud of voor verlies of schade van welke vorm dan ook, die wordt geleden ten gevolge van het gebruik van geüploade, geplaatste, per e-mail of anderszins verstuurde of gehoste Inhoud van de Site.

U erkent dat de International Rugby Board Inhoud niet vooraf controleert, maar dat de International Rugby Board wel het recht (maar niet de plicht) voorbehouden is om Inhoud die op de Site geplaatst wordt te weigeren, te verplaatsen, aan te passen of te verwijderen, met inbegrip van, maar niet begrensd tot Inhoud die deze gebruikersvoorwaarden schendt of op andere wijze naar eigen goedvinden als verwerpelijk wordt beschouwd door de International Rugby Board. U erkent dat u zelf het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of het nut van dergelijke Inhoud dient af te wegen en alle rechten en plichten draagt, verbonden aan het gebruik van enigerlei Inhoud. U erkent en stemt erin toe, dat de International Rugby Board Inhoud mag bewaren of verwijderen en dat het Inhoud, waaronder informatie over uw account of uw gebruik van de Site, aan een derde mag vrijgeven, om aan wettelijke vereisten te voldoen of in goed vertrouwen dat een dergelijke opslag, verwijdering of vrijgave noodzakelijk is om:

 1. te voldoen aan een gerechtelijk bevel;
 2. deze Gebruikersvoorwaarden te handhaven;
 3. beweringen dat bepaalde Inhoud inbreuk heeft gepleegd op de rechten van derden te beantwoorden; of
 4. de rechten, bezittingen of persoonlijke veiligheid van de International Rugby Board, zijn werknemers of agenten of het publiek te beschermen.

ENIG VERTROUWEN DAT U STELT IN INHOUD DIE GEPLAATST IS IN EEN INTERACTIEF GEDEELTE IS VOOR EIGEN RISICO. U gaat ermee akkoord, dat het als een wezenlijke schending van deze Gebruikersvoorwaarden wordt gezien als u zich bezighoudt met de navolgende activiteiten:

 1. schending van toepasselijke wetgeving;
 2. het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van Inhoud, die, naar eigen goedvinden van de International Rugby Board, onwettelijk, schadelijk, bedreigend, krenkend, kwellend, pijnigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, op andermans privacy inbreukplegend, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is, of als het het Interactieve Gedeelte, de International Rugby Board en/of de sport Rugby Union in diskrediet brengt;
 3. het op welke wijze dan ook schaden van minderjarigen;
 4. het imiteren van een individu of rechtspersoon, met inbegrip van, maar niet begrensd tot een werknemer van de International Rugby Board of wanneer u op enigerlei wijze uw relatie tot een individu of rechtspersoon valselijk voordoet;
 5. het vervalsen van briefhoofden of anderszins manipuleren van identificatiegegevens teneinde de afkomst van Inhoud verzonden door de Dienst te verhullen;
 6. het aannemen van namen en adresgegevens om aan cybersquatting te doen;
 7. het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van Inhoud waartoe u onder geen enkele wet of vanwege contractuele of fiduciaire relaties (zoals inside information, beschermde en vertrouwelijke informatie, die u te weten bent gekomen vanwege een dienstverband of onder een geheimhoudingsovereenkomst) recht toe heeft om te verzenden;
 8. het direct of indirect suggereren van een aanbeveling of goedkeuring van de International Rugby Board van een product of dienst of een rechtspersoon buiten de International Rugby Board, of van een product, inhoud of enige zienswijze of mening geuit rond een product of dienst;
 9. het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van Inhoud die inbreuk pleegt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteits- of andere eigendomsrechten ("Rechten") van een bepaalde partij;
 10. het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", kettingbrieven, piramidespelen of enige ander vorm van verzoeken;
 11. het uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze verzenden van materiaal dat computervirussen of andere computercode bevat of bestanden of programma's die ontworpen zijn om soft- of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of de functionaliteit ervan te begrenzen;
 12. het belemmeren of ontregelen van de Site of servers of netwerken die hieraan verbonden zijn of het niet navolgen van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken, die verbonden zijn aan de Site;
 13. het bewust of onbewust overtreden van toepasselijke wetgeving op lokaal, provinciaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau;
 14. het stalken van iemand of op andere wijze treiteren;
 15. het oogsten ('harvesten') of op andere wijze verzamelen van informatie van anderen, waaronder e-mailadressen, zonder hiervoor toestemming te hebben; of
 16. het zich schuldig maken aan enig ander gedrag dat het gebruik van de Interactieve Gedeeltes van een ander persoon belemmert of tegenhoudt of waarbij, volgens het oordeel van de International Rugby Board, de International Rugby Board of een van zijn klanten of leveranciers wordt blootgesteld aan aansprakelijkheid.

Door het insturen van een bijdrage of informatie naar de Site (met inbegrip van, maar niet begrensd tot de Interactieve Gedeeltes) geeft u de International Rugby Board toestemming om uw bijdrage naar eigen inzicht en zonder kosten te gebruiken. Iedere bijdrage kan door de International Rugby Board worden aangepast, wat inhoudt dat het kan worden nagekeken, gewijzigd en/of verwijderd. De International Rugby Board behoudt zich het recht voor om uw bijdragen te verwijderen, als de International Rugby Board deze, naar eigen goedvinden, als niet in navolging van deze Gebruikersvoorwaarden beschouwd.

U stemt erin toe, dat de International Rugby Board het recht heeft om de materialen in uw bijdrage, vanwege organisatorische of redactionele redenen aan te passen of te wijzigen. De International Rugby Board kan uw bijdrage delen met vertrouwde derde partijen, zoals andere gebruikers van de online diensten van de International Rugby Board of partijen die verantwoordelijk zijn voor andere websites van de International Rugby Board.

U bevestigt dat uw bijdrage aan de Interactieve Gedeeltes uw eigen werk is, niet lasterlijk of onwettig is en geen inbreuk pleegt op rechten van anderen (waaronder het recht op privacy) en dat het voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden. U bevestigt ook dat u uw bijdrage heeft gedaan als individu (en niet als bedrijf) en dat deze bijdrage bedrijfsactiviteiten niet op een oneerlijke wijze promoot of ondersteunt en dat het geen bijdrage met een commercieel oogmerk is. Daarnaast bevestigt u dat u de goedkeuring heeft van iedereen die herkenbaar is in uw bijdrage of dat u de goedkeuring van diens ouder/voogd heeft wanneer deze jonger is dan 16 jaar.

Door het insturen van een bijdrage of informatie naar de Site (met inbegrip van, maar niet begrensd tot het Interactieve Gedeelte) geeft u de International Rugby Board toestemming om uw naam bij uw bijdrage te gebruiken, hoewel dit vanwege organisatorische redenen niet altijd mogelijk is.

De International Rugby Board kan contact met u willen opnemen, vanwege administratieve of verificatiedoeleinden in verband met uw bijdrage of in verband met specifieke projecten.

Als onderdeel van uw bijdrage kan de International Rugby Board u vragen om enkele persoonsgegevens. Het doorgeven van deze informatie zal onderworpen zijn aan de voorwaarden zoals vermeld in het Privacybeleid en het Cookiebeleid. De International Rugby Board zal uw persoonsgegevens veilig bewaren en deze alleen gebruiken voor de doeleinden zoals in het Privacybeleid vermeld. Alle informatie die de International Rugby Board in bewaring heeft, wordt bewaard volgens de voorwaarden van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Artikel 6. Links naar Andere Sites:

De Site bevat links naar websites van derden ("Sites van Derden"). Deze links worden alleen gegeven voor uw gemak en kunnen niet gezien worden als een aanbeveling van de International Rugby Board, wat betreft de inhoud van dergelijke Sites van Derden. De International Rugby Board is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte Sites van Derden en maakt geen toezegging aangaande de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op dergelijke Sites van Derden. Wanneer u beslist om Sites van Derden te bezoeken met behulp van de links op de Site, doet u dit voor eigen risico. Uw gebruik van Sites van Derden is onderworpen aan de Gebruikersvoorwaarden van deze sites.

Artikel 7. Reclame:

De Site kan reclame bevatten van derden en deze reclame kan links bevatten naar andere websites. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, beveelt de International Rugby Board geen van deze producten aan en doet het geen enkele toezegging betreffende de inhoud of nauwkeurigheid van de materialen in of gelinkt aan een reclame op de Site van de International Rugby Board.

Artikel 8. Vrijwaring:

U stemt ermee in de International Rugby Board, zijn bestuursleden, directeuren, werknemers, agenten, licentienemers en leveranciers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot iedere claim, actie of eis, aansprakelijkheid en schikking met inbegrip van, maar niet begrensd tot redelijke vergoedingen voor juristen en accountants, voortvloeiend danwel vermeend voortvloeiend uit het gebruik van de Inhoud of de Interactieve Gedeeltes, op zo'n wijze dat het onderhavige Gebruikersvoorwaarden schendt of vermeend schendt. De International Rugby Board zal u onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke claim, geding of gerechtelijke procedure en zal in redelijke mate meewerken, op uw kosten, aan uw verdediging van een dergelijke claim, geding of gerechtelijke procedure.

Artikel 9. Algemeen:

De International Rugby Board is gezeteld in Ierland. Toegang tot de Inhoud door sommige personen of in sommige landen kan illegaal zijn. Indien u de Site bezoekt, doet u dit voor uw eigen risico en bent u zelf verantwoordelijk voor de navolging van uw lokale wetgeving. Met inachtneming van het internationale karakter van het Internet, stemt u ermee in, dat u voldoet aan alle lokale wetgeving betreffende gedrag online en toelaatbare Inhoud. U stemt er nadrukkelijk mee in, dat u voldoet aan alle toepasselijke wetgeving betreffende de verzending van technische gegevens afkomstig uit het land waarin u verblijft.

Artikel 10. Toepasselijk recht:

U stemt er nadrukkelijk mee in, dat ieder geschil met de International Rugby Board of iedere wijze waarop u de International Rugby Board gebruikt, onderhevig is aan het Engelse recht. Bovendien stemt u er nadrukkelijke mee in, dat alle dergelijke geschillen, waaronder alle claims met betrekking tot de International Rugby Board of zijn partners, dochterondernemingen, werknemers, aannemers, bestuursleden, directeuren, aanbieders van telecommunicatie en aanbieders van inhoud, onderhevig zijn aan de persoonlijke jurisdictie van het Engelse recht.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de beginselen daarvan aangaande conflicterende wetten. Indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de nietigheid van een dergelijke bepaling geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Afstand van een van deze voorwaarden mag niet worden beschouwd als verdere of blijvende afstand van die voorwaarde dan wel enige andere voorwaarde

Artikel 11. Volledige overeenkomst:

Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk wordt gemeld in een speciale "juridische mededeling" op de Site van de International Rugby Board, vormen deze gebruikersvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en de International Rugby Board betreffende het gebruik van de Site en de daarop aanwezige inhoud. De paragraaftitels van deze voorwaarden worden slechts gemakshalve gebruikt en hebben geen juridische of contractuele werking of betekenis.

Artikel 12. Contact over de Site:

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar morgan.buckley@irb.com of door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Dit privacybeleid kan zonder voorgaande waarschuwing gewijzigd worden. Laatst bijgewerkt: 26 september 2012.

IRFB Services (Ireland) Limited,£Huguenot House,£35-38 St Stephen's Green,£Dublin 2,£Ierland

Copyright © International Rugby Board 2012. Alle rechten voorbehouden.